РЕЖИМ "КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС"

Отчитането на ДДС по специалния режим за касова отчетност ще позволи на лицата, които го прилагат, да го отчитат към бюджета при плащането по доставката от техните клиенти. Едновременно с това, при прилагането на този режим правото на приспадане на данъчен кредит за данъчно задължените лица, които го прилагат, ще възниква от момента,в който ДДС върху доставените им стоки или услуги е платен на техния доставчик. Режимът ще може да се прилага от лица, които са регистрирани по ЗДДС, с облагаем оборот не повече от левовата равностойност на 500 000 евро за последните 12 месеца, не е определен като рисков от органите по приходите на НАП и на лицето не е издаван ревизионен акт по реда на чл.177 от ЗДДС или чл.122 от ДОПК, лицето няма ликвидни и изискуеми публични задължения или при наличие на публични задължения, същите са обезпечени или за тях има издадено разрешение за отсрочване, разсрочване или неотложно плащане. Всяко лице, отговарящо на условията ще има право да се регистрира за режим "Касова отчетност на ДДС". Регистрацията ще се извършва чрез подаване на място в НАП на заявление за регистрация по образец от лицето или по електронен път. За дата на регистрацията ще се счита датата на връчване на акта за регистрация. В акта за регистрация ще бъде посочен първият данъчен период за който ще се прилага режим "Касова отчетност на ДДС". Предвижда се това да бъде месецът следващ месеца, през който е връчен акта за регистрация. Едновременно с акта за регистрация на лицето ще се връчва и удостоверение за регистрация за режим "Касова отчетност". При прилагане на режим "Касова отчетност на ДДС" плащанията по доставките ще се извършват само по банков път, чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез друг доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод.

За лице регистрирано по режим "Касова отчетност на ДДС", данъкът по доставки в обхвата на режима, ще бъде изискуем на датата на получаване на плащането по доставката(цялостно или частично плащане).

За определяне на изискуемия данък доставчик, който прилага специалния режим, издава за всяка от страните протокол по чл.151в,ал.8 по ред, определен с правилника за прилагане на закона. Лицето, което прилага специалния режим, е длъжно да отрази и включи размера на данъка от протокола по чл.151в,ал.8 в дневника за продажби и в спранка-декларацията при определяне на резултата за съответния данъчен период.

Лице, прилагащо специалния режим, може да предприеме действия за прекратяване на прилагането на режима след изтичането на 12 месеца, смятано то месеца, следващ месеца на издаване на разрешението. Лицето подава до компетентната териториална дирекция на НАП искане за прекратяване на прилагането на специалния режим по образец.