Данъчна декларация за облагане с патентен данък

Наближава крайният срок за подаване на Данъчна декларация за облагане с патентен данък, а именно 31 януари 2015 г.. Последната се подава на основание чл. 61 от Закона за местните данъци и такси от физичеки лица, включително еднолични търговци, извършващи дейности, доходите от които се облагат с патентен данък. Декларацията можете да подадете - лично или чрез упълномощено лице или по пощата с обратна разписка.