Данъчна декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък

31 януари 2015 г. е крайният срок за подаване на Данъчна декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък за четвърто тримесечие. Данъкът, който е дължим за този период е:

  • окончателен данък за доходи на чуждестранни физически лица, посочени в чл. 37, ал. 1, т. 1-9 от ЗДДФЛ;

  • окончателен данък за доходи от движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците по чл. 38, ал. 10 от ЗДДФЛ;

  • окончателен данък за доходи от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците по чл. 38, ал. 12 от ЗДДФЛ;

  • окончателен данък за доходи от дивиденти в полза на еднолични търговци и на местни и чуждестранни физически лица по чл. 38, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ;

  • окончателен данък за доходи от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалба по чл. 38, ал. 1 и 3 от ЗДДФЛ;

  • окончателен данък за доходи от ликвидационни дялове в полза на местни и чуждестранни физически лица по чл. 38, ал. 1 и 4 от ЗДДФЛ;

  • окончателен данък за доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот" по чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ;

  • окончателен данък за доходи от лихви, придобити от член на кооперация по заеми към кооперацията по чл. 38, ал. 11 от ЗДДФЛ;

  • окончателен данък за доходи от лихви на местни физически лица по депозитни сметки в търговски банки по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ.