ПРОМЕНИ В СПРАВКАТА ПО ЧЛ.73 ОТ ЗДДФЛ за деклариране на доходи начислени и/или изплатени през 2014 година на физически лица

Тази година за първи път в Справката по чл.73 от ЗДДФЛ за начислените и/или изплатени през 2014 година доходи от физически лица, трябва да се подава информация на НАП и за още три категории доходи начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава-членка на ЕС, а именно:

  • Доходи от трудови правоотношения - подава се информация от работодателите;
  • Пенсиите - информацията се подава от пенсионно осигурителните дружества;
  • Застрахователни обезщетения /премии, изплатени при настъпило застрахователно събитие по договори за застраховки "Живот", когато не попадат в обхвата на друг обмен на информация между държавите-членки на ЕС/ - подава се информация от застрахователите.

Срокът за подаване на информация за 2014 година за всеки от тези три вида доходи е до 30 април 2015 г. Форматът е определен със Заповед на изпълнителния директор на НАП, обнародвана в Държавен вестник.

Налага се глоба или имуществена санкция в размер до 250 лв. на отделно лице (съгл. чл.82 от ЗДДФЛ) при непосочване индивидуализирано в годишен размер на тези три вида доходи или при неверни или непълни данни, предоставени от работодателите, пенсионно осигурителните дружества и застрахователите.