Публикуване на ГФО в Търговския регистър

Съгласно чл. 40 от Закона за счетоводството, търговците по смисъла на Търговския закон публикуват Годишния финансов отчет на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците/акционерите или съответния орган на управление.

Това се отнася дори за търговците, които не са осъществявали дейност през съответния отчетен период. Те трябва да публикуват празен отчет.

Едноличните търговци, чиито отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, са освободени от задължението за публикуването им в Търговския регистър.

Срокове:

  • в срок до 31 май на следващата година публикуват годишните си финансови отчети едноличните търговци, чиито отчети подлежат на независим финансов одит;
  • в срок до 30 юни на следващата година публикуват годишните си финансови отчети и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците, дтужествата с ограничена отговорност;
  • в срок до 31 юли на следващата година публикуват годишните си финансови отчети всички останали дружества, регистрирани като търговци по Търговския закон.

Съгласно Закона за счетоводството, глобите са:

  • за отговорните длъжностни лица - от 500 до 2000 лева;
  • за юридическото лице или едноличен търговец - от 500 до 3000 лева.

За повторно нарушение санкцията е в двоен размер.

Санкциите съгласно Закона за търговския регистър са следните:

  • за отговорните длъжностни лица - от 100 до 500 лева;
  • за юридическото лице или едноличен търговец - от 500 до 1000 лева.