Работодателите ще подават болничните по електронен път след регистрация

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 1 януари 2016 г. се въвежда нов ред и начин на представяне на документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване по електронен път., като за целта ще бъде необходима регистрация. Новият ред е регламентиран в Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, която влиза в сила от 1 януари 2016 г. С наредбата са утвърдени нови образци на деклрации, заявления-декларации и удостоверения за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО.

От 1 декември 2015 г. лицата, задължени да представят удостоверенията по електронен път или упълномощените от тях лица, ще могат да се регистрират като потребители на уеб услугите на НОИ. Регистрацията ще се извършва онлайн, чрез уеб-приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ.

От 1 януари 2016 г. са предвидени нови срокове за подаване на удостоверенията за изплащане на паричните обезщетения. За осигурителите срокът е до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило при тях документите. За самоосигуряващите се лица - до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист, съответно, до 10-то число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението.