ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди

Регистрираните по ЗДДС компании трябва да декларират данъка за ползваните за лични нужди служебни активи с подаване на месечната справка декларация и дневниците за покупки и продажби пред Националта агенция по приходите (НАП).

Данъчно задължените лица, регистрирани по ЗДДС, които използват стока, включена в стопанските им активи, и за лични нужди, могат да ползват следните алтернативни възможности:

  • да не приспадат данъчен кредит за стоката и за съпътстващите ползването и разходи и да не начисляват данък за доставката за лични нужди;
  • приспадане на данъчния кредит изцяло, като ДДС се начислява за личното ползване на стоката;
  • ползване на данъчния кредит в пропорция, съответстваща в съотношението лично-служебно ползване на стоката.

Регистрираните по ДДС фирми могат да създадат собствен механизъм за разпределяне на разходите в зависимост от степента на използване на съответната стока и/или услуга за лични нужди, е посочено в съобщението на НАП.

Данъчното третиране по ЗДДС на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собстеника, на работниците и служителите е разяснено в указание на Изпълнителния директор на НАП с изх. № 20-00-15/22.01.2016 г.