Годишно приключване и подаване на ГФО 2018 г.

Всяка регистрирана по българското законодателство фирма следва да подава в НАП годишна данъчна декларация и годишен финансов отчет за дейността си, в срок до 31.03 на годината следваща отчетния период. Въз основа на данните от декларацията фирмите внасят дължимия корпоративен данък, като срокът за това отново е 31.03 всяка година.

Изискването важи за всички фирми, без значение дали извършват дейност или не, а глобите за неспазване са високи.

Всички фирми имат задължение да публикуват ГОД в Агенция по вписванията.

Ако се възползвате от нашите услуги за годишно приключване и съставяне на ГФО, ще получите отстъпка в размер на едномесечна такса за текущо счетоводно обслужване при сключване на едногодишен абонамент.