Данъчна декларация по чл. 50

До 30 април физическите лица, включително и едноличните търговци, следва да подадат данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Това е и срокът, в който трябва да се внесе дължимия към държавата данък.

Ако получените доходи през 2018-та година са само от трудови правоотношения, то не се изисква подаване на данъчна декларация, освен ако не ползвате данъчни облекчения.

Декларациите от физически лица могат да бъдат подадени:

• По електронен път с ПИК, като получаването му е безплатно от всеки офис на НАП, или с квалифициран електронен подпис (КЕП). За целта трябва да притежавате ПИК или КЕП и да сте подали заявление в НАП, че искате да общувате с администрацията чрез интернет.

• По пощата – с обратна разписка.

• На място в определени пощенски станции срещу входящ номер.

• В офис на НАП по постоянен адрес.