ЕЛЕКТРОННА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЦИГАРИ

  След 20.05.2019г търговците на тютюневи изделия и цигари, ще могат да осъществяват дейността си, само ако са регистрирани в системата за проследяване на тютюневи изделия и тези изделия са маркирани с уникален идентификационен код.
 
  Издателят на идентификационникодове за България е "Печатница на Българска народна банка" АД, а системата за регистрация е активна от 15.04.2019г

  За регистрация се подава онлайн заявление в уеб - базирана система,която е на адрес - www.bgtpd.bg

  За получаване на идентификационни кодове на търговци и търговски обекти има няколко задължителни условия:

      - Наличие на данни за търговеца в поддържания от Агенция Митници публичен регистър за лицата, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия

      - Валиден квалифициран електронен подпис на търговеца или на упълномощено за целта лице

      - Валиден e - mail адрес

      - Валиден телефон за връзка

      - Акцизен номер (ако има такъв)

Пример:
 
      Търговецът Иван има два обекта, в които се продават тютюневи изделия - Обект А и Обект Б
    Иван трябва да заяви три идентификационни кода:

Код 1 за Иван
Код 2 за Обект А
Код 3 за Обект Б

  След успешно подаване на заявление за издаване на идентификационен код на търговец и търговски обект, на регистрирания e  - mail ще получите съответния идентификационен код, както и QR код, съдържащ идентификационния код
  Важно е да се отбележи, че издаването на идентификационни кодове на търговец и обект НЕ подлежи на заплащане.