Абонаментно счетоводство

Счетоводна къща "Гея" предлага абонаментно счетоводство, което включва:

1. Организация на счетоводството съобразно особеностите на фирмата – клиент;

2. Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;

3. Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи: фактури, складови разписки, приходни и разходни касови ордери, банкови документи и др с помощта на специализиран счетоводен и бизнес софтуер;

4. Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство;

5. Изготвяне и осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци;

6. Отчитане на материалните запаси. Следене на складова наличност;

7. Отчитане на дълготрайните активи: изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;

8. Формиране на себестойност;

9. Изготвяне и подаване на месечни справки декларации по Закона за данък върху добавената стойност;

10. Изготвяне и подаване на месечни VIES декларации, съгласно изискванията на ЗДДС;

11. Изготвяне на периодични отчети, отразяващи текущия финансов резултат според нуждите на клиента ;

12. Изготвяне на месечни и периодични справки за дейността на клиента, отразяващи складови наличности, движения по определени счетоводни сметки, разчети с търговски контрагенти и финансови институции;

13. Организиране извършването на годишни инвентаризации на активите и пасивите;

14. Допълнителни счетоводни услуги, на база специфичните изисквания на клиента.