Труд и работна заплата

1. Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори;

2. Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки;

3. Поддържане на трудови досиета на служители;

4. Изготвяне на длъжностни характеристики на всички работници и служители;

5. Издаване на удостоверения и служебни бележки на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения или документи необходими за пенсиониране (УП-обр.2, УП-3 и други);

6. Съставяне на на ведомости за заплати, справка за дължими осигуровки и данъци, информация за осигурените лица (Д1), информация за дължимите осигуровки (Д6), служебни бележки , отпуски;

7. Обработка на болнични листове и подаване в НОИ;

8. Изготвяне на платежни документи за разплащания с бюджета;

9. Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ/НАП –декларации 1 и 6;

10. Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж;

11. Консултации по трудови-правни и осигурителни казуси.